MEU Wins Two Bronze Medals in Jiu Jitsu Universities Championship 

...