جامعة الشرق الاوسط | مجلس الجامعة 
middle east university jordan جامعة الشرق الاوسط الشرق الاوسط للدراسات للدراسات العليا جامعة الدراسات العليا جامعة اردنية
{"id":"3606","title":"\u062c\u0627\u0645\u0639\u0629 \u0627\u0644\u0634\u0631\u0642 \u0627\u0644\u0627\u0648\u0633\u0637 | \u0645\u062c\u0644\u0633 \u0627\u0644\u062c\u0627\u0645\u0639\u0629","description":[{"cont":"","video_link":"0","img":"5d773beb14d4a_1.PNG"}],"img":"5d773beb14d4a_1.PNG","link_url":"","link_txt":"0","cat_id":"13","art_flag":"2","lang":"ar","created_date":"1504095296","meta_description":"\u062c\u0627\u0645\u0639\u0629 \u0627\u0644\u0634\u0631\u0642 \u0627\u0644\u0627\u0648\u0633\u0637 | \u0645\u062c\u0644\u0633 \u0627\u0644\u062c\u0627\u0645\u0639\u0629","meta_keyword":"","title_slug":"","sortorder":"0"}